Стоматолошки услуги

Најнапред е важно да напоменеме дека во првиот контакт со нашите пациенти ја проверуваме нивната здравствена состојба, можните лекови кои ги примаат во моментот, евентуалните алергии, медицинската историја и друго. Кога е здравјето на нашите пациенти во прашање, тука не постои компромис. Во продолжение се наведени нашите стоматолошки услуги кои се со гарантиран квалитет:

ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА

 • Итно згрижување на пациенти;
 • Бесплатен преглед и план за терапија;
 • РТГ панорамска снимка;
 • Пломбирање;
 • Чистење на забен камен;
 • Залевање на фисури;
 • Воздушно полирање на заби;
 • Флуор заштита на млечни заби;
 • Изработка на заштитни гуми за бруксизам;
 • Изработка на спортски заштитни гуми;
 • Избелување на заби.

ПРОТЕТИКА

 • Фиксна протетика (коронки и мостови);
 • Мобилна протетика (визил, тотални и парцијални протези);

ЕНДОДОНЦИЈА

 • Лекување на каналите на коренот на забот.

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

 • Вадење на импактирани заби, апикотомија, современа Piezo хирургија и друго.

ИМПЛАНТОЛОГИЈА

 • Вградување на импланти.